Monday, 20 Sep 2021

Mga Hudyat ng Pagsang-ayon at Pagsalungat sa Pagpapahayag ng Opinyon

 1. Kasanayang Pampagkatuto at Koda

Nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa       paghahayag ng opinyon. (F8WG-IIc-d-25 )

 1. Panimula (Susing Konsepto)

        Naranasan mo na bang magbigay ng sariling opinyon at may taong nagalit sa iyo? O di kaya ay may isa kang kausap na kaibigan na sumalungat sa iyong sinabi at ikaw naman ang nagalit? Kung hindi maipahahayag ng tao ang kaniyang ideya at niloloob, anong uri kaya ng lipunan mayroon tayo? Walang makabuluhang gawaing pantao ang maaaring maganap kung hindi niya maipababatid ang kaniyang iniisip gayundin kung hindi niya naiintindihan ang saloobing nais ipahayag ng iba. Ika nga lahat tayo ay may karapatang ipahayag ang ating opinyon. At kinakailangan din na igalang ang opinyon ng iba maging ito man ay pabor sa atin o hindi. Sa pagpapahayag nito mabuti kung sinasang-ayunan tayo ng taong kausap natin ngunit hindi talaga maiiwasan ang pagsalungat ng iba.

        Tara! Simulan na nating pag-aralan ang mga hudyat na ginagamit sa pagsalungat at pagsang-ayon upang maging maayos, malumanay at maging magalang ang ating paraan ng pagpapahayag.

Mga Halimbawa:

 1. Pahayag na karaniwang nagsasaad ng pagsang-ayon
 2. Sang-ayon ako        
 3. Tama   
 4. Iyan ang nararapat
 5. Pareho tayo ng iniisip
 6. Ganiyan din ang palagay ko
 • Pahayag na nagsasaad ng pagsalungat
 • Hindi ako sang-ayon
 • Mabuti sana ngunit…
 • Ikinalulungkot ko ngunit…
 • Nauunawaan kita subalit…
 • Ayaw
1
 1. Mga Sanggunian:
 2. Aklat

Enrijo, Willita A. et al. (Unang Edisyon, 2013) “Mga Pahayag ng Pagsang-ayon at Pagsalungat” Panitikang Pilipino, Filipino 8 pahina 123-124.

 • Internet
 1. Mga Gawain:

Pagsasanay 1

Panuto: Basahin at unawain ang mga pahayag na nakatala sa bawat bilang. Ilahad ang iyong katwiran gamit ang hudyat na pagsang-ayon o pagsalungat sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

 1. Halos lahat na mga Pilipino ay nahihirapan  dulot ng pandemyang COVID-19.

Dahil sa marami ng nahihirapan at nagkakasakit dulot ng Covid 19 walng makain at Ang iba ay wlang trabaho

 • Napakahalaga ng ginagampanang papel  ng ating mga frontliners sa kasalukuyan.

Dahil sila ang nagbibigay ng tulong pang medical sa lahat ng pasyente dulot ng covid-19 pandemic.

 • Ang pamahalaan ang dapat na sisihin kung wala na tayong bigas na maisasaing.      

Hindi dahil nasa tao dapat ang may responsibilidad upang mabuhay at may makain.

 • Nararapat naman talaga na magkatuwang ang guro at magulang sa pag-aaral ng mga bata mayroon man o walang pandemya.

Dahil sila ang may kakayahan na matulungan ang bata sap ag-aaral.

 • Kawawa naman ang mga magsasaka binibili lang ang kanilang aning palay sa napakamurang halaga.

Oo, dahil sa walang maayos na programa ang pamahalaan at hinahayaan na lamang na maghirap ang mga magsasaka.

2

Pagsasanay 2

Panuto: Suriin ang mga pahayag sa ibaba. Ibigay ang iyong opinyon o pananaw at sikaping magamit ng tama ang mga hudyat na pagsang-ayon o pagsalungat na nakatala sa kanan at dugtungan ito ng iyong sariling opinyon para makabuo ng iyong nais ipahayag. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel.

Unahin ang pag-aaral tungo sa magandang kinabukasan.
Iyan ang nararapat gawin ng mga kabataan upang di sila mahirapan sa kinabukasan.  
Siguradong hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay, marami kang karamay.
Tama, andiyan ang pamilya kasama sa buhay.  

 

 1.  
 •  
Wala nang kurap na politiko, lahat mga tapat.
Hindi ako sang-ayon dahil inuubos nila ang kaban ng bayan para lamang sa kanilang interes.  
Mas lalong naghihirap ang ating mga kababayan dahil sa pandemya.
Ganiyan din ang palagay ko dahil marami ang nawalan ng trabaho.  
Ikinalulungkot ko ngunit marami silang trabaho at hindi madali ang kanilang ginagawa.  
Wala namang masyadong ginagawa ang mga frontliners, ang dali ng kanilang trabaho.
 •  
 •  

Pagsasanay 3

Panuto: Sumulat ng iyong opinyon  kaugnay sa opisyal na pahayag ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsulong ng edukalidad sa panahon ng pandemya. Gumamit ng mga hudyat na pagsang-ayon at pagsalungat sa pagpapahayag ng iyong opinyon. Gawing gabay ang rubrik na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Mga PamantayanLaang Puntos
Ito ay nagpapahayag ng opinyon o kaisipan tungkol sa nasabing pahayag5
Paggamit ng mga hudyat na pagsang-ayon at pagsalungat5
Wastong paggamit ng wika at paglimita sa paggamit ng mga hiram na salita5
Lohikal na pagkakaayos at pagkakaugnay ng mga ideya5
Kabuoang Puntos20 na puntos
          5 – Napakahusay                2 – Di Mahusay           4 – Mahusay                       1 – Sadyang Di- Mahusay           3 – Katamtaman                        
3

Ito ang layunin ng Sulong EduKalidad – ang magpatuloy nang sama-sama habang inihahanda natin ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap.

Sa laban na ito, ang ating mga pagsusumikap at patakaran ay nakaangkla sa paglilingkod sa kapwa Pilipino, at ang pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro, at kawani ay unang isasaalang-alang sa ating mga polisiya.

Haharapin natin ang ‘bagong normal’ ng may kahabagan, sensibilidad, at pagiging makabayan upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa mga magulang, mga anak at guro ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Sa kabila ng mga hamon na tatahakin, sisiguraduhin natin na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kalidad ng edukasyon at pag-aaruga sa bawat isa.

Kami, ang mga kawani ng DepEd, ay hinihikayat ang buong bansa na muling isabuhay ang diwa ng Bayanihan.

Bahagi ng “Pahayag ng Pakikiisa ng Kagawaran ng Edukasyon”

 

Opinyon ko

Sumasang-ayon ako sa kanila sa ilang mga kaso ngunit hindi rin ako sumasang-ayon dahil hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho ayon sa nilalayon.

 • Repleksiyon:

Panuto: Tapusin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

 • Ang natutunan ko ay kung paano ipahayag ang saloobin at damdamin.
 • Nahihirapan ako sa ____(anong bahagi ng aralin) sa mga angkop na salita na ginagamit sa pagpapahayag ng saloobin o damdamin.
 • Nahihirapan ako dahil may mga salita sa tagalog na medyo mahirap gamitin sa pangungusap.

Image: Pexels

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *